PALVELUMME

SwistBankers on rahoitusalan riippumaton asiantuntija, jonka tavoitteena on tarjota erilaisia rahoitusneuvontapalveluita lähinnä pienille ja keskikokoisille eurooppalaisille yrityksille sekä perinteisiä sijoituspankkitoiminnan palveluita ja yrityksen rahoitusneuvontaa.

OSAKKEIDEN ENSIMMÄINEN JULKINEN TARJOAMINEN (IPO)

IPO eli yrityksen osakkeiden julkinen ensiemissio, jonka tavoitteena
on lisäpääoman saaminen eli oman pääoman lisääminen.

Täydennä yrityksen liiketoiminta -
strategiaa!

Lisäarvona IPO on väline yrityksen toiminnan muuttamisessa avoimemmaksi ja tehokkaammaksi. IPO:n aikana täydennetään yrityksen liiketoimintastrategiaa, muutetaan yrityksen perusprosesseja tehokkaammaksi ja rakennetaan ja muokataan rahoitusprosessit julkiselle yritykselle sopivaksi.

IPO-prosessin aikana laaditaan IPO-materiaalit, valmistellaan IPO:n tekniset vaiheet ja autetaan yhdessä asiakkaan kanssa määrittämään ja valitsemaan missä pörsseissä ja minkälaisessa listassa yrityksen osakkeet noteerataan.

Osallistutaan road show’hun projektin esittelemiseksi mahdollisille sijoittajille. Kun yritys noteerataan pörssissä, yrityksen osakkeelle muodostuu markkinoiden määräämä hinta.

YRITYSNEUVONTA

SwistBankersin tiimi neuvoo asiakkaitaan (yritykset, sijoittajat) liiketoimissa liiketoiminnan erityispiirteiden ja tavoitteiden pohjalta.

Autamme tekemään yrityksen toiminnasta tehokkaampaa!

Auttaa strategioiden muodostamisessa, prosessien optimoinnissa ja riskianalyysien toteuttamisessa. Auttaa tekemään yrityksen toiminnasta tehokkaampaa, luomaan uusia liiketoiminnan suuntauksia, parantamaan ja tehostamaan johtamisen ja prosessien laatua.

YRITYKSEN ARVON ARVIOIMINEN

SwistBankersin asiantuntijat arvioivat yrityksen arvon niin liiketoimintasuunnitelman, olemassa olevien varojen kuin myös tulevaisuuteen suunnatun kassavirtojen ja toiminnan avainindikaattorien muuttumisen kautta.

Analysoimme yrityksen erilaisia kehitys -
mahdollisuuksia.

Yrityksen arvioinnissa huomioidaan niin yrityksen johtamislaatu, varallisuuden palautusarvo kuin myös tulevat kassavirrat.

Skenaarioanalyysin aikana analysoidaan yrityksen eri kehitysmahdollisuuksia, niihin liittyviä riskejä ja erilaisiin kehitysmahdollisuuksiin liittyvää yrityksen arvon muuttumista.

YRITYKSEN RAHOITUS

Yrityksen rahoitustoiminnan tarkoituksena on yrityksen arvon lisääminen. Se on tulevaisuuteen suunnattua toimintaa, joka perustuu oikeisiin ja ajoissa tapahtuneisiin rahoituspäätöksiin.

Asiantuntijamme auttavat optimoimaan yrityksen pääoman rakennetta!

SwistBankersin asiantuntijat auttavat optimoimaan yrityksen pääoman rakennetta ja löytämään sopivimman rahoitusratkaisun yrityksen juoksevan toiminnan ja strategisen suunnitelman rahoittamiseen.

KASSAVIRTOJEN MALLINTAMINEN

Mallintaminen on tarpeellista sekä uusien projektien suunnittelussa että jo markkinoilla toimivan yrityksen johtamisessa.

Ehkäisemme ongelmia yrityksen käyttöpääoman ja sijoituksen johtamisessa.

Kassavirtojen mallintaminen antaa mahdollisuuden arvioida yrityksen strategista suunnitelmaa ja ehkäistä ongelmia yrityksen käyttöpääoman ja sijoituksen johtamisessa.

Kassavirtojen mallintaminen auttaa yrityksen pääoman rakenteen optimoinnissa.

YRITYKSEN OSTO-, MYYNTI- JA YHDISTYMISNEUVONTA

SwistBankers tarjoaa sekä yhdistettyä osto-, myynti- ja yhdistymisneuvontaa että erillisten yksittäistoimien neuvontaa mahdollisten ostajien kartoittamisesta, projektin arvioimisesta, oikeudellisesta neuvonnasta, due diligencestä sekä toiminnan jäsentämisestä rahoitusvaihtoehtojen löytämiseen.

RISKIPÄÄOMAN SAANTI

Riskipääoman saanti on yritykselle välttämätöntä erityisesti käynnistymisvaiheessa ja nopeassa kasvuvaiheessa, jolloin ongelmana on yleensä yrityksen toiminnan rahoitus.

SwistBankers auttaa saamaan pääomaa yrityksen alkuvaiheessa.

Riskipääoman saanti on yritykselle välttämätöntä erityisesti käynnistymisvaiheessa ja nopeassa kasvuvaiheessa, jolloin ongelmana on yleensä yrityksen toiminnan rahoitus. Riskipääomaa käytetään yrityksen oman pääoman laajentamiseen yrityksen kasvun rahoittamiseksi.

Yleensä riskipääomaa etsivät yritykset, joilla on uusi uniikki yritysidea tai teknologia. Riskipääoman sijoittajat auttavat yrityksen kehityksessä osallistumalla yritysneuvostoon omaan kokemukseensa nojautuen.

SwistBankers auttaa hankkimaan pääomaa yrityksen alkuvaiheessa, mikä antaa merkittävää vauhtia yrityksen kehitykselle, ja projektianalyysin ja rahoitusneuvonnan lisäksi auttaa profiloimaan ja löytämään sijoittajia.

JULKISEN- JA YKSITYISEN SEKTORIN PROJEKTIT

SwistBankers tekee yhteistyötä sekä valtion rahoitusinstituuttien, eri pankkien, sijoitussäätiöiden että menestyneiden yritysten kanssa Virossa sekä ulkomaan markkinoilla. Tarvittaessa projektiin otetaan julkisen ja yksityisen sektorin lisäksi myös voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä.

OMISTAJAN VALVONTA JA SISÄINEN VALVONTA

Omistajan valvonta tarkoittaa kaiken käsittävän yrityksen valvontajärjestelmän luomista yritysneuvostolle ja omistajille.

Parantaa yrityksen toiminnan tehokkuutta!

Yrityksen prosessit jäsennetään ja systematisoidaan ja IT-ratkaisujen avulla taataan yrityksen säännöllinen ja kyseisen yrityksen erityspiirteisiin perustuva raportointi omistajille ja neuvostolle.

Tällainen lähestymistapa parantaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja takaa prosessien paremman harkinnan ja avoimuuden.

PERHEEN OMAISUUDENHOITO

SwistBankers tekee sijoitusanalyyseja, neuvoo omaisuudenhoidon oikeudellisen rakenteen luomisessa, hallinnassa ja sijoitusportfolion suunnittelussa.

Autamme tekemään päätöksiä!

Auttaa tekemään päätöksiä eri varallisuusluokkien vaihtoehtojen välillä, jotta sijoitukset olisivat riskien hallinnan näkökulmasta hajautettu optimaalisen varallisuusluokkamäärän välillä, ja neuvoo lainopillisissa kysymyksissä sekä verojen optimoinnissa.

KANSAINVÄLINEN IPO | INTERNATIONAL IPO

Yrityksen arvopapereita voi noteerata kaikilla maailman arvopaperimarkkinoilla, jos pääoman hankinnassa suositaan muita maailman rahoituskeskuksia omien kotimarkkinoiden sijaan.

Autamme toteuttamaan kansainvälisen osakkeiden julkisen huutokaupan.

SwistBankers tekee yhteistyötä sekä eurooppalaisten että aasialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka auttavat toteuttamaan kansainvälistä osakkeiden julkista huutokauppaa.

SwistBankersin ensisijainen tavoite on auttaa yrityksiä noteeraamisen kanssa kansainvälisistä pörsseistä Baltian, Lontoon ja Tukholman pörsseissä.

NASDAQ
Baltian börssi.

Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssit kuuluvat samaan Nasdaq Baltian pörssin kaupankäyntijärjestelmään. Riian pörssi perustettiin v. 1992, Vilnan pörssi avattiin v. 1993 ja Tallinnan pörssi v. 1996. Nykyisin Baltian pörssit ovat yhdistyneet ja sitä kutsutaan Nasdaq Baltian pörssiksi.

Kaikki kolme pörssiä ovat rakenteeltaan samanlaisia koostuen kolmesta osasta:

  1. Pörssin päälista, jossa yrityksen toiminnan on täytynyt kestää vähintään kolme vuotta, yrityksellä on oltava vähintään 4 miljoonan euron markkina-arvo ja tiedon julkistamista koskevat vaatimukset ovat tiukat.

  2. Pörssin lisälista, jossa olevien yritysten toiminnan on täytynyt kestää vähintään kaksi vuotta, yrityksen markkina-arvon on oltava vähintään miljoona euroa ja tiedon julkistamista koskevat vaatimukset ovat tiukat.
     
  3. Vaihtoehtoinen kaupankäyntijärjestelmä First North, jossa yrityksen listaamiseen ei tarvita tiettyä markkina-arvoa ja tietyn pituista toimintahistoriaa, ja myöskään tiedon julkistamista koskevat vaatimukset eivät ole niin tiukat.

Baltian päälistan markkina-arvo oli v. 2018 6,1 miljardia euroa, lisälistan 1,8 miljardia euroa ja First Northin 59,5 miljoonaa euroa.

NASDAQ
Lontoon pörssi.

Lontoon pörssi on perustettu v. 1801. Huhtikuussa 2018 kyseiseen pörssiin oli listattu yli 2 600 yritystä, joiden markkina-arvo oli yli 7,11 triljoonaa euroa. Pörssi koostuu päälistasta (suuret ja kansainväliset yritykset) ja vaihtoehtoisesta markkinapaikasta (AIM), johon on listattu pienemmät ja kasvuyritykset.

Vaihtoehtoisilla markkinoilla oli huhtikuussa 2018 listattu 941 yritystä, joiden markkina-arvo on yli 101 miljardia euroa. Päälista koostuu puolestaan Premium Segmentistä ja Standard Segmentistä. Premium Segmentissä listaamiseksi yrityksen on vastattava Ison-Britannian erittäin ekvivalenttia säännöstöä, joka on tiukempi kuin EU-määräykset.

Standard Segment on avoinna osake-emissioille, GDR:ille (osakesertifikaatit), velkakirjoille ja derivatiiveille, joihin sovelletaan EU:n vähimmäisvaatimuksia. Vaihtoehtoinen markkinapaikka (AIM) on avattu sellaisten kasvuyritysten listaamiseen, jotka on rekisteröity Euroopan unionissa, ja jotka haluavat päästä listattavaksi Premium Segmentissä.

Päälistaan kuuluu myös erityinen rahastomarkkinapaikka, joka on tarkoitettu ammattisijoittajille. Lontoon pörssissä on lisäksi Specialist Securities Market, jossa yritykset voivat kasvattaa pääomaa erityisten välineiden, kuten velkakirjojen ja DR:ien (Depositary Receipts eli talletustodistukset), avulla.

NASDAQ
Tukholman pörssi.

Tukholman pörssi perustettiin vuonna 1863. Tukholman pörssi on vuodesta 2008 osa Nasdaq Inc. -konsernia ja kuuluu Nasdaq Nordic -pörsseihin. Tukholman pörssi koostuu päälistasta ja vaihtoehtoisesta kaupankäyntijärjestelmästä First North, joka on tarkoitettu kasvuyritysten listaamiseen.

Päälistassa eritellään markkina-arvoltaan suuret, keskikokoiset ja pienet yritykset. Toukokuussa 2018 Tukholman pörssin päälistan markkina-arvo oli 1,1 triljoonaa euroa.

Listattuja yrityksiä oli 318. Huhtikuun 2018 lopussa vaihtoehtoisessa kaupankäyntijärjestelmässä First North oli 281 Tukholmassa noteerattua yritystä. Niistä 66 yritystä, eli suurin osa, on terveydenhoitosektorista. Niitä seuraavat tuotantoyritykset, joita on noteerattu Tukholman First Northissa 52.

Sijoittajan vuosittaisen tuoton
yleisimmät odotukset pörssissä ovat:

  • Pörssin päälista 5-10 %
  • Pörssin lisälista 7-15 %
  • Vaihtoehtoisessa kaupankäyntijärjestelmässä
  • First North 10-30 %

KRYPTORAHAN ENSIMMÄINEN TARJOAMINEN (ICO)

Kryptorahan tarjoaminen jonkun projektin kehittämisen puitteissa
on Initial Coin Offering (ICO).

Asioimme mahdollisesti kiinnostuneiden sijoittajien kanssa.

Koska kryptoraha on vielä toistaiseksi pitkälti laissa säätämätön osa-alue, yrityksen toiminnan sopivan profiilin tapauksessa käytetään kryptorahan julkista tarjoamista yritykselle rahan hankkimisen yhtenä vaihtoehtona.

ICO:n toteuttamiseksi laaditaan White Paper, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti yrityksen yritysideoita ja tulevaisuuden perspektiivejä. Määritetään myös reitti (Roadmap), missä järjestyksessä ja mihin ICO:sta tullutta rahaa aletaan käyttää ja sijoittaa.

ICO:n yhteydessä projektista kiinnostuneille henkilöille lasketaan liikkeelle tietty määrä projektiin liittyvää kryptorahaa, jota voi käyttää palveluista maksamiseen ja jonka arvon varmistamiseksi vastaava kryptoraha yleensä noteerataan jossain kryptovaluuttapörssissä.

Kolme suurinta kryptovarallisuuspörssiä ovat:

1. BitMEX: www.bitmex.com
2. Binance: www.binance.com
3. Upbit: www.upbit.com

SwistBankers auttaa laatimaan asiakirjat sekä ICO:n toteuttamisen teknisen ympäristön ja levittämään tietoa sekä kommunikoimaan ICO:sta mahdollisesti kiinnostuneiden sijoittajien kanssa.

Virossa toteutetuista suuremmista ICO:ista voi mainita Polybius Foundationin (26,8 miljoonaa euroa), Agrellon (älykkäät sopimukset lohkoketjussa, 25,5 miljoonaa euroa) ja Change Bankin (14,9 miljoonaa euroa).

TOP